Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Hieronder vind je de algemene voorwaarden van Paper To Be, gevestigd te Lovendegem. Voor Paper To Be zijn kwaliteit en een goede service belangrijk, met als uiteindelijke doel een goede relatie met een tevreden klant. Om dit te bereiken maken we graag enkele afspraken die vastgelegd zijn in deze Algemene Voorwaarden. Wanneer je een bestelling bij ons plaatst, vragen we om akkoord te gaan met deze afspraken.

In deze voorwaarden betekent:
Klant: de wederpartij die een natuurlijk persoon is en die een overeenkomst met Paper To Be is aangegaan.
Paper To Be: de webshop die de kaarten ontwerpt en aanbiedt.
Overeenkomst: elke afspraak tussen Paper To Be en de klant tot het verrichten van werkzaamheden door Paper To Be ten behoeve van de klant, conform hetgeen is overeengekomen.

1. Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de klant en Paper To Be met uitzondering van eventuele andere Algemene (inkoop) Voorwaarden.
1.2 Van hetgeen in deze voorwaarden is bepaald kan slechts worden afgeweken na schriftelijke goedkeuring door Paper To Be, in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing blijven.
1.3 De klant aanvaardt door zijn bestelling deze leveringsvoorwaarden en verklaart zich bekend met de inhoud ervan.
1.4 De op papier of via de website te lezen rubrieken zijn allen onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.


2. Prijzen en offertes
2.1 Paper To Be behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen op de website met directe ingang te wijzigen.
2.2 Indien na de totstandkoming van een overeenkomst de prijzen van grondstoffen, belastingen of andere externe kosten stijgen, is Paper To Be gerechtigd de koopprijs aan deze stijging aan te passen.
2.3 Paper To Be zal de klant van een dergelijke omstandigheid zo snel mogelijk op de hoogte brengen, waarna de klant gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke prijsverhoging.
2.4 De prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's en inclusief 21% BTW.
2.5 De administratie van Paper To Be geldt als bewijs van de door de klant aan Paper To Be verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van de door Paper To Be verrichte leveringen. Paper To Be erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dat eveneens.
2.6 Alle offertes zijn vrijblijvend. De in de offerte vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en zijn 2 maanden geldig. 
2.7 Paper To Be kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien de klant in termen van redelijkheid had kunnen begrijpen, dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een vergissing of een verschrijving bevat. 
2.8 Een samengestelde prijsopgave verplicht Paper To Be niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.


3. Opdracht
3.1 De overeenkomst tussen de klant en Paper To Be komt tot stand na acceptatie van de bestelling door Paper To Be. De opdracht wordt via e-mail bevestigd door de klant.
3.2 Paper To Be is gerechtigd bestellingen te weigeren zonder opgave van redenen en zal dan contact opnemen met de klant.
3.3 Paper To Be is gerechtigd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden. 4. Gegevens op de kaart
4.1 Paper To Be stuurt ter controle altijd een laatste definitieve digitale versie van de kaart. 
4.2 De klant is zelf eindverantwoordelijk voor de controle op juistheid van de gegevens. Paper To Be is na akkoord van de klant niet aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens op het kaartje.5. Levering en leveringstermijn
5.1 Paper To Be streeft ernaar de kaartjes zo snel mogelijk te leveren, tenzij dit - om welke reden dan ook - niet haalbaar is. Hiermee wordt bedoeld eventuele stakingen of ander disfunctioneren van toeleveranciers, zoals koeriersdiensten of BPost en defecten aan apparatuur die niet onmiddellijk te herstellen zijn. 
5.2 De levering van de geboortekaartjes vindt plaats binnen 2 werkdagen na aanlevering van de definitieve gegevens. De levertijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn.
5.3 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding zodanig is dat van de klant niet kan worden verlangd de overeenkomst in stand te laten. In dat geval is de klant gerechtigd de bestelling te annuleren.6. Betaling
6.1 Na het voltooien van de bestelling wordt er afgerekend via overschrijving of Visa. De ontwerpfase gaat pas in nadat Paper To Be het volledige bedrag heeft ontvangen.7. Annulering
7.1 Wanneer de klant de opdracht wenst te annuleren zal Paper To Be, afhankelijk van de omstandigheden die leiden tot annulering, €50 in rekening brengen ter compensatie van de werkzaamheden die zijn verricht voor het vervaardigen van het ontwerpvoorstel. Paper To Be zal in dit geval het bedrag, onder aftrek van eventuele gemaakte kosten, aan de klant crediteren.
7.2 Bij annulering van een voor de klant op maat gemaakt ontwerp, zal Paper To Be  50% van de ontwerpkosten in rekening brengen.
7.3 Als het drukproces reeds in gang is gezet kan de bestelling niet meer geannuleerd worden.8. Garanties en klachten
8.1 Alle gegevens, modellen en afbeeldingen betreffende kleuren, materialen, maten en afwerking gelden als indicatie. Afwijkingen hierin kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien deze afwijkingen van geringe betekenis zijn.
8.2 De klant controleert na ontvangst de aantallen en de kwaliteit van de kaartjes. Mochten de kaartjes niet aan de verwachtingen van de klant voldoen dan wordt Paper To Be hier graag zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht. Paper To Be zal dan haar uiterste best doen om de klacht z.s.m. op te lossen.  Bij reeds verzonden kaartjes naar familie en vrienden kan Paper To Be geen klachten meer in behandeling nemen.9. Aansprakelijkheid
9.1 Paper To Be sluit haar aansprakelijkheid uit voor iedere schade die voortvloeit uit verlies, beschadiging of foutieve bezorging van de door Paper To Be verzonden producten. Paper To Be sluit haar aansprakelijkheid uit voor iedere schade die voortvloeit uit het ontvangen van onze producten.10. Overmacht
10.1 Paper To Be is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld van Paper To Be.
10.2 In geval van overmacht heeft Paper To Be het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Paper To Be zal dit de klant altijd schriftelijk mededelen.
10.3 Onder overmacht wordt verstaan, alle van buitenkomende oorzaken waarop Paper To Be geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Paper To Be niet in staat is haar verplichtingen na te komen. 11. Privacy
11.1 Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Paper To Be gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.12. Auteursrecht
12.1 Op alle op de site van Paper To Be afgebeelde ontwerpen rust auteursrecht. Deze ontwerpen mogen op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd en/of verspreid zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Paper To Be. Om deze reden wordt (achteraan) op de geboortekaart het adres van deze website vermeld.13. Rechten van intellectuele eigendom
13.1 Niets van deze website of de producten mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, zonder schriftelijke toestemming van Paper To Be.
13.2 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom met betrekking tot de door Paper To Be aan de koper ter beschikking gestelde producten, materialen en informatie, waaronder mede inbegrepen (het uiterlijk van) monsters, verpakkingen, labels, de vormgeving, de samenstelling en/of specificaties van monsters, producten, alsmede technische en commerciële knowhow, modellen, mallen, ontwerpen en dessins, berusten bij Paper To Be, zijn toeleveranciers of andere rechthebbenden.
13.3 Indien en voor zover Paper To Be producten of verpakkingen vervaardigt op grond van uitdrukkelijke aanwijzingen van de koper, zoals door de koper aangeleverde specificaties, ontwerpen, schetsen, modellen of dessins, staat de koper er voor in dat geen inbreuk op rechten van derden gemaakt wordt. De koper vrijwaart Paper To Be voor aanspraken van derden ter zake en vergoedt alle door Paper To Be in verband met deze aanspraken gemaakte kosten.14. Toepasselijk recht
14.1 Op elke overeenkomst tussen Paper To Be en de klant is het Belgisch recht van toepassing, ook indien de klant woonplaats in het buitenland heeft.
14.2 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene voorwaarden, is de Belgische tekst daarvan steeds bepalend.15. Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechtbanken
15.1 Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. in geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

Deze website is eigendom van: 

Paper To Be


Molendreef 23


9920 Lovendegem

Ondernemingsnummer BE 0871.699.280